IT ' S ME

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อ

ความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อ


ความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อ

ความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อ คือการ ใช้การวิเคราะห์สื่อการสอนนั้น ผู้สอนควรจะได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย

1. การวิเคราะห์ผู้เรียน

2. การกำหนดจุดประสงค์

3. การเลือก ดัดแปลง หรือออกแบบสื่อ

4. การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน

5. การปรับปรุงแก้ไข

โดยที่หลักการดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การ เรียนรู้ในการออกแบบสื่อ ลักษณะการออกแบบที่ดี การประดิษฐ์ตัวอักษร ด้วยคอมพิวเตอร์ หลักในการประดิษฐ์ตัวอักษร สีและการใช้สี ตลอดจนคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลใน การเรียนรู้ที่มากยิ่งขึ้นคลิกที่นี่ อ่านเนื้อเรื่องเพิ่มเติม เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการผลิตสื่อ การออกแบบสื่อ การประดิษฐ์ตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ สีและการใช้สี คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น