IT ' S ME

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การทำ Link และใส่รูปภาพ

การทำ Link และใส่รูปภาพ
วิธีการทำ Link และใส่รูปภาพ

การทำ Link มีขั้นตอนดังนี้

1. หาแหล่งที่อยู่ (URL) ของข้อมูลที่จะทำ Link

2. ระบุชื่อ Link ควรเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย เช่น

2.1 แหล่งสืบค้นข้อมูล

2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1 ความคิดเห็น: